OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

 

 

 

 

 

..ze zákona je třeba obchodních podmínek, proto jsou součástí nákupů na VanillaWood.cz - je pravdou, že nikdo neví co se stane a chránění musíte být Vy i my.. i když všechno je o lidech a domluvě..

Děkujeme za pochopení.

 

zde k přečtení:

  - provozuje LUCIE NOVOTNÁ, Seifertova 22/18, Praha 3, 130 00

    IČO: 06078028

email: vanillawood@seznam.cz

datová schránka: 37zi8va

      

2. Povinností zákazníka je seznámit se s obchodními podmínkami.

3. Objednávkou v internetovém obchodě VanillaWood,

objednáním zboží e-mailem nebo telefonicky,

stvrzuje zákazník svůj souhlas s obchodními podmínkami a

reklamačními podmínkami,

které se řídí dle zákona 367/2000 sb /parag.53 odst.7 OZ/

 

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

(telefon, internet atd.) pro uskutečnění

objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních

služeb, které objednatel používá.

5. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových

 stránkách našeho internetového

obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím

6. Uvedené ceny za zboží v internetovém obchodě jsou

vždy závislé na cenách, které nám

určují dodavatelé. Případné zvýšení ceny se nevztahuje na

již objednané zboží spotřebitelem

v e-shopu VanillaWood.cz - v tomto případě je

cena stejná jako v době vzniku objednávky. 

 

 

Jak nakupovat v e-shopu

Postup

Způsob platby

1. . Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu bankovním

převodem na účet dodavatele -  1020993577 / 5500 - Raiffeisenbank

 

Jako variabilní symbol platby

použije zákazník číslo jím uskutečněné

objednávky či variabilní symbol ze zaslané zálohové faktury.

 

1) - PLATBA PŘEDEM CELÉ ČÁSTKY

Tato platba probíhá výhradně

před dodáním zboží na základě výzvy VanillaWood

pokud není výslovně domluveno jinak.

 

2) - DOBÍRKA

- bude vystavena zálohová faktura.

Průměrná výše zálohy se je 60% z celkové požadované

ceny za zboží od VanillaWood.

Doplatek bude uhrazen hotově při převzetí zboží

nebo bankovním převodem,

kde je třeba spotřebitelem doložený doklad z banky o uhradě.

 

 

Dodavatel ( VanillaWood) zákazníka musí informovat o

přesné částce vč. dopravy atd.

 

Dodací podmínky

1. Dodací termín je zákazníkovi potvrzen po uzavření objednávky - jedná se výhradně o zakázkovou výrobu, akže si vyhrazujeme právo na možné zpoždění při výrobě, ale nebojte, nikdy to nepřesáhne 10-20 dní. Většinou termín dodržíme přesně.

2. Doprava je zajišťována převážně přepravní službou,

pokud není stanoveno jinak.

3. Zákazníkovi je účtováno dopravné v rámci aktuálního

ceníku přepravní služby GEIS. Vypočítáme přesně na Vaší objednávku podle objemu, váhy a vzdálenosti.

 vč. palivového příplatku a mýtného, který společnost Geis připočítává ke každé paletové přepravě

+ příplatek za obalový materiál, který je nezbytný

vzhlem k druhu zboží - každý nabízený

kus v e-shopu má v popisu i částku za balící materiál.

 

 

4 . O přesném datu expedice je zákazník informován

formou e-mailu či telefonicky.

 

5. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání

důvodu, kdykoliv

před jejím závazným potvrzením. Po závazném

potvrzení objednávky jen v případě,

že prodávající nesplní podmínky dodání.

V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit

prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající

uplatňuje právo na úhradu škody zejména v případě

nákupu zboží „na objednávku„,

které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě,

že v souvislosti se zajištěním zboží došlo k již vynaložení

prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.

V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku

kupní ceny, bude mu tato částka převedena

zpět na jeho účet nebo adresu do 10 pracovních dnů.

Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku, když nebude

možné zboží dodat nebo

bude problém u výrobce zboží - tato situace nastává jen

velice výjímečně - v případě, že kupující

zaplatil již část nebo celou

částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na

jeho účet nebo adresu do 5 pracovních dnů.

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků

komunikace na dálku

(v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v

souladu s § 53 odst. 7 občanského

zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží,

aniž by musel takové odstoupení od smlouvy zdůvodňovat a aniž by

za to byl jakkoliv sankcionován. V takovém případě spotřebitel

kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od

smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu

 pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v

hotovosti v sídle společnost.

V případě, že požadujete navrácení finanční částky

formou poštovní složenky,

uveďte prosím i přesnou adresu uvedenou ve Vašem

občanském průkaze.

 opačném případě může dojít ke komplikacím na

straně České pošty.

 

Spotřebitel může odstoupit i jiným prokazatelným způsobem,

kterým bude jednoznačně projevena jeho vůle odstoupit

od smlouvy ve 14ti denní

lhůtě od převzetí zboží. Ačkoliv není takový postup vyloučen,

odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí věci by

 nemělo nahrazovat

případnou reklamaci. Spotřebitelův projev vůle odstoupit od smlouvy

musí být prokazatelně doručen nejpozději v poslední

den 14ti denní

lhůty od převzetí věci, nepostačí tak pouhé podání k

 přepravě poslední den lhůty.

Toto ustanovení zákona rovněž nelze chápat jako možnost

bezplatného zapůjčení zboží.

Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení

 od smlouvy do 14 dní od

převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě

kupní smlouvy získal.

Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno ),

musí kupující

spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu

toho, co již nemůže být vydáno.

Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může

prodávající uplatnit na spotřebiteli

právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.

Prodávající je vždy povinen vzniklou škodu prokázat.

Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení

od smlouvy bez jakékoli sankce.

· Zboží je vhodné vrátit s originálem daňového dokladu (faktury).

Při vrácení jen některých položek na faktuře zasílejte kopii faktury.

· Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej (zboží prosím

nezasílejte na dobírku, nebude převzato).

· V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než

neporušeném stavu,

je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s

uvedením zboží

do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah,

poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

· Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit

již zaplacenou

kupní cenu nebo její část v případě, že zboží bylo vráceno

nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené.

· Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné

vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

· Jestliže si vyberete zaslání částky za zboží formou poštovní poukázky,

 budou z částky odečteny náklady na poštovní poukázku.

Vrácení částky na bankovní účet je bez poplatku.

· Při vrácení zboží Vám bude vráceno poštovné.

· Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může

prodávající navíc

započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

Spotřebiteli bude vrácena kupní cena nejpozději do 30

dnů od odstoupení od smlouvy.

Rozpor s kupní smlouvou

Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má

 jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované,

prodávajícím, výrobcem nebo jeho

zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné

reklamy očekávané,

popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu

obvyklé, že odpovídá

požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství,

míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající

pro použití věci uvádí

nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí

kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s

kupní smlouvou“), má kupující

právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu

věc uvedl do stavu

odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího

buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li

takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou

 slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s

kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní

smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se

 projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci,

se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí,

pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

 

 

Reklamační řád

1. Povinnost zákazníka

Doporučujeme ve vlastním zájmu  bezprostředně po dodání

zboží jej prohlédnout a

informovat prodejce o případných zjištěných závadách.

Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z

důvodu poškození zboží při přepravě.

Kontaktní osoba pro reklamace: Ivana  Novotná, tel: 606190870 ,

vanillawood( zavináč)seznam.cz

2. Reklamaci je možné podat těmito způsoby:

a) e-mailem nebo doporučeným dopisem

b) doručením na adresu prodejny

c) osobním doručením do firmy

3. Zákazník je povinen uvést

a) číslo objednávky

b) co nejvýstižněji popis závad a jejich projevů

c) prokázat uzavření kupní smlouvy-faktura

d) pokud je možnost přiložit fotografie poškození /snazší

posouzení bez nutnosti dodání zboží/

4. Povinnost prodávajícího

O reklamaci rozhodne prodávající ihned,nejpozději do 3 pracovních dnů,

od doručení reklamovaného zboží /do této doby se nepočítá lhůta nutná pro

odborné posouzení/ a vyrozumí o tom reklamujícího,

pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat

reklamační protokol s obsahem veškerých údajů o průběhu

reklamace a informovat reklamujícího. Reklamace včetně odstranění

 vady bude vyřízena bez odkladů a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne

 uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.

 

Pokud dojde k poškození při dopravě, VanillaWood se snaží

 řešit

problém okamžitě a s co nejmenší asistencí spotřebitele v

celé záležitosti.

 Spotřebiteli bude co nejdříve dodáno nové zboží.

Takovým situacím se VanillaWood snaží předejít absolutně

perfektním a dostatečným balením zboží.

 

 

Záruční podmínky

Poskytujeme na veškeré nabízené respektive prodávané zboží

záruku 24 měsíců.

Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem a

prodlužuje se o dobu,

po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží

získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

· Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím

obvyklým užíváním.

· Spotřebitel při uplatnění záruky má: 

o jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné,

řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu

vadného zboží nebo

vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,

a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z

kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

o jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,

právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

o jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu

nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na

výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu

 věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit

od kupní smlouvy

Záruční podmínky a proces reklamace blíže upravuje Reklamační

řád prodávajícího a platné právní předpisy ČR.

 

 

Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků

jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,

 zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,

ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od

zákazníků užíváme

výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného

splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce,

za účelem bezproblémového doručení zboží!!!

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami.

Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a

shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po

 úspěšném splnění

smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až

do doby jeho písemného

 vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má

právo přístupu ke svým

osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších

zákonných práv k těmto údajům.

Provozovatel internetového obchodu VanillaWood prohlašuje a

zavazuje se, že Vaše

osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace

objednaných služeb

 (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných

účetních operací,

vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby

učiněnou bankovním převodem.

 

Podmínky pro obchodování na eshopu VanillaWood jsou volné

 přístupné a dobře viditelné,

každý kdo uzavře objednávku na zmíněném eshopu, emailem

nebo telefonicky na základě výběru

zboží na www.vanillawood.cz, souhlasí s výše uvedenými

 podmínkami prodeje.

 

GDPR

 


  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). V případě, že chce kupující využít Práva být zapomenut, může tak učinit e-mailem nebo telefonicky na uvedených kontaktech.
3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5.    Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 - požádat prodávajícího o vysvětlení,
 - požadovat, aby prodávající odstranil takto vzniklý stav.
9.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
NIC NEZASÍLÁME, NIKOHO NESLEDUJEME A REGISTRACE ANI NA TOMTO ESHOPU NELZE VYTVOŘIT..


 DORUČOVÁNÍ
.1.    Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
4.    Kontaktní údaje prodávajícího:

 

  - provozuje Ivana Novotná, Seifertova 18, Praha 3, 13000
    IČO: 04687477
      
2. Povinností zákazníka je seznámit se s obchodními podmínkami.
3. Objednávkou v internetovém obchodě VanillaWood,
objednáním zboží e-mailem nebo telefonicky,
stvrzuje zákazník svůj souhlas s obchodními podmínkami a
reklamačními podmínkami,
které se řídí dle zákona 367/2000 sb /parag.53 odst.7 OZ/
 
4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
(telefon, internet atd.) pro uskutečnění
objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních
služeb, které objednatel používá.
5. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových
 stránkách našeho internetového
obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím
6. Uvedené ceny za zboží v internetovém obchodě jsou
vždy závislé na cenách, které nám
určují dodavatelé. Případné zvýšení ceny se nevztahuje na
již objednané zboží spotřebitelem
v e-shopu VanillaWood.cz - v tomto případě je
cena stejná jako v době vzniku objednávky. 
 
 
Jak nakupovat v e-shopu
Postup
Způsob platby
1. . Zákazník může jako formu úhrady zvolit platbu bankovním
převodem na účet dodavatele
číslo 1472340016/3030.
 Jako variabilní symbol platby
použije zákazník číslo jím uskutečněné
objednávky či variabilní symbol ze zaslané zálohové faktury.
Tato platba probíhá výhradně
před dodáním zboží na základě výzvy VanillaWood
pokud není výslovně domluveno jinak.
Dodavatel ( VanillaWood) zákazníka musí informovat o
přesné částce vč. dopravy atd.
Pak bude vystavena zálohová faktura nebo daňový
doklad na celkovou částku - dle dohody o platbě.
Zálohu nebo celou platbu předem VanillaWood
požaduje v každém případě.
Průměrná výše zálohy se je 70% z celkové požadované
ceny za zboží od VanillaWood.
Doplatek bude uhrazen hotově při převzetí zboží
nebo bankovním převodem,
kde je třeba spotřebitelem doložený doklad z banky o uhradě.
Dodací podmínky
1. Dodací termín je zákazníkovi potvrzen po uzavření objednávky.
2. Doprava je zajišťována převážně přepravní službou,
pokud není stanoveno jinak.
3. Zákazníkovi je účtováno dopravné v rámci aktuálního
ceníku přepravní služby.
 - TOPTRANS
+ příplatek za obalový materiál, který je nezbytný
vzhlem k druhu zboží - každý nabízený
kus v e-shopu má v popisu i částku za balící materiál.
 
Další variantou je osobní odběr spotřebitelem - bezplatně.
Zboží je možné předat na adrese: Loucká 22, Mšené Lázně, psč 411 19
 
4 . O přesném datu expedice je zákazník informován
formou e-mailu či telefonicky.
 
5. Kupující má právo stornovat objednávku bez udání
důvodu, kdykoliv
před jejím závazným potvrzením. Po závazném
potvrzení objednávky jen v případě,
že prodávající nesplní podmínky dodání.
V případě stornování potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit
prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající
uplatňuje právo na úhradu škody zejména v případě
nákupu zboží „na objednávku„,
které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě,
že v souvislosti se zajištěním zboží došlo k již vynaložení
prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava apod.
V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku
kupní ceny, bude mu tato částka převedena
zpět na jeho účet nebo adresu do 10 pracovních dnů.
Prodejce si vyhrazuje právo zrušit objednávku, když nebude
možné zboží dodat nebo
bude problém u výrobce zboží - tato situace nastává jen
velice výjímečně - v případě, že kupující
zaplatil již část nebo celou
částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na
jeho účet nebo adresu do 5 pracovních dnů.
 
Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy
Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků
komunikace na dálku
(v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v
souladu s § 53 odst. 7 občanského
zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží,
aniž by musel takové odstoupení od smlouvy zdůvodňovat a aniž by
za to byl jakkoliv sankcionován. V takovém případě spotřebitel
kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od
smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu
 pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit též v
hotovosti v sídle společnost.
V případě, že požadujete navrácení finanční částky
formou poštovní složenky,
uveďte prosím i přesnou adresu uvedenou ve Vašem
občanském průkaze.
 opačném případě může dojít ke komplikacím na
straně České pošty.
 
Spotřebitel může odstoupit i jiným prokazatelným způsobem,
kterým bude jednoznačně projevena jeho vůle odstoupit
od smlouvy ve 14ti denní
lhůtě od převzetí zboží. Ačkoliv není takový postup vyloučen,
odstoupení od smlouvy do 14ti dnů od převzetí věci by
 nemělo nahrazovat
případnou reklamaci. Spotřebitelův projev vůle odstoupit od smlouvy
musí být prokazatelně doručen nejpozději v poslední
den 14ti denní
lhůty od převzetí věci, nepostačí tak pouhé podání k
 přepravě poslední den lhůty.
Toto ustanovení zákona rovněž nelze chápat jako možnost
bezplatného zapůjčení zboží.
Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení
 od smlouvy do 14 dní od
převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě
kupní smlouvy získal.
Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno ),
musí kupující
spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu
toho, co již nemůže být vydáno.
Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může
prodávající uplatnit na spotřebiteli
právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu.
Prodávající je vždy povinen vzniklou škodu prokázat.
Tím není nijak dotčeno právo spotřebitele na odstoupení
od smlouvy bez jakékoli sankce.
· Zboží je vhodné vrátit s originálem daňového dokladu (faktury).
Při vrácení jen některých položek na faktuře zasílejte kopii faktury.
· Zboží je vhodné zaslat doporučeně a pojistit jej (zboží prosím
nezasílejte na dobírku, nebude převzato).
· V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než
neporušeném stavu,
je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s
uvedením zboží
do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah,
poškozený obal, opotřebení zboží apod.).
· Dodavatel je v případě odstoupení povinen zákazníkovi vrátit
již zaplacenou
kupní cenu nebo její část v případě, že zboží bylo vráceno
nekompletní, poškozené či jinak znehodnocené.
· Dle zákona jsme oprávněni účtovat kupujícímu skutečné
vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
· Jestliže si vyberete zaslání částky za zboží formou poštovní poukázky,
 budou z částky odečteny náklady na poštovní poukázku.
Vrácení částky na bankovní účet je bez poplatku.
· Při vrácení zboží Vám bude vráceno poštovné.
· Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může
prodávající navíc
započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
Spotřebiteli bude vrácena kupní cena nejpozději do 30
dnů od odstoupení od smlouvy.
Rozpor s kupní smlouvou
Shodou s kupní smlouvou se rozumí zejména, že prodávaná věc má
 jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované,
prodávajícím, výrobcem nebo jeho
zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné
reklamy očekávané,
popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu
obvyklé, že odpovídá
požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství,
míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající
pro použití věci uvádí
nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí
kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s
kupní smlouvou“), má kupující
právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu
věc uvedl do stavu
odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího
buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li
takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou
 slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s
kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní
smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se
 projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci,
se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí,
pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 
 
 
Reklamační řád
1. Povinnost zákazníka
Doporučujeme ve vlastním zájmu  bezprostředně po dodání
zboží jej prohlédnout a
informovat prodejce o případných zjištěných závadách.
Předejde tak případným nepříjemnostem při reklamaci z
důvodu poškození zboží při přepravě.
Kontaktní osoba pro reklamace: Viktor Novotný, tel: 606190870 ,
vanillawood( zavináč)seznam.cz
2. Reklamaci je možné podat těmito způsoby:
a) e-mailem nebo doporučeným dopisem
b) doručením na adresu prodejny
c) osobním doručením do firmy
3. Zákazník je povinen uvést
a) číslo objednávky
b) co nejvýstižněji popis závad a jejich projevů
c) prokázat uzavření kupní smlouvy-faktura
d) pokud je možnost přiložit fotografie poškození /snazší
posouzení bez nutnosti dodání zboží/
4. Povinnost prodávajícího
O reklamaci rozhodne prodávající ihned,nejpozději do 3 pracovních dnů,
od doručení reklamovaného zboží /do této doby se nepočítá lhůta nutná pro
odborné posouzení/ a vyrozumí o tom reklamujícího,
pokud se strany nedohodnou jinak. Prodávající je povinen vydat
reklamační protokol s obsahem veškerých údajů o průběhu
reklamace a informovat reklamujícího. Reklamace včetně odstranění
 vady bude vyřízena bez odkladů a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne
 uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak.
 
Pokud dojde k poškození při dopravě, VanillaWood se snaží
 řešit
problém okamžitě a s co nejmenší asistencí spotřebitele v
celé záležitosti.
 Spotřebiteli bude co nejdříve dodáno nové zboží.
Takovým situacím se VanillaWood snaží předejít absolutně
perfektním a dostatečným balením zboží.
 
 
Záruční podmínky
Poskytujeme na veškeré nabízené respektive prodávané zboží
záruku 24 měsíců.
Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem a
prodlužuje se o dobu,
po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží
získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.
· Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím
obvyklým užíváním.
· Spotřebitel při uplatnění záruky má: 
o jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné,
řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu
vadného zboží nebo
vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné,
a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z
kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 
o jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,
právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 
o jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu
nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na
výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu
 věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit
od kupní smlouvy
Záruční podmínky a proces reklamace blíže upravuje Reklamační
řád prodávajícího a platné právní předpisy ČR.
 
 
Bezpečnostní ujednání - ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků
jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,
 zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů. Veškeré údaje získané od
zákazníků užíváme
výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného
splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám vyjma dopravce,
za účelem bezproblémového doručení zboží!!!
Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.
Data jsou uchovávána a nejsou sdílena třetími osobami.
Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a
shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po
 úspěšném splnění
smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až
do doby jeho písemného
 vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má
právo přístupu ke svým
osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům.
Provozovatel internetového obchodu VanillaWood prohlašuje a
zavazuje se, že Vaše
osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace
objednaných služeb
 (např. dodání zboží) a slouží také pro provedení nezbytných
účetních operací,
vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby
učiněnou bankovním převodem.
 
Podmínky pro obchodování na eshopu VanillaWood jsou volné
 přístupné a dobře viditelné,
každý kdo uzavře objednávku na zmíněném eshopu, emailem
nebo telefonicky na základě výběru
zboží na www.vanillawood.cz, souhlasí s výše uvedenými
 podmínkami prodeje.